Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!
Voorleeskampioenschappen
Surprises
Kerst

De oudervereniging van Basisschool "De Zonnehof"

 
  

Wat doet de OVL
 
-      Initiëren en organiseren (buitenschoolse) activiteiten waar OVL verantwoordelijk is: 
       Sinterklaas, financiële ondersteuning schoolreis, eindejaarsactiviteit groep 8
-      Ondersteunen en meehelpen bij activiteiten vanuit school o.a. carnaval, Kerst, St. Maarten,
       vastenactie
-      De verzorging van de kledinginzameling voor Reshare. Voor de ingezamelde kleding 
       krijgen wij een financiële vergoeding die besteed wordt aan de kinderen
-      Jaarvergadering voor alle ouders
-      Klankbord ouders
 
Vergaderingen
 

-      Vergaderingen vinden plaats voorafgaand aan een activiteit
-      Tijdens de vergadering wordt de eerstvolgende activiteit besproken, en worden de taken 
        verdeeld
-      Ook worden opmerkingen en tips van andere ouders, die het bestuur benaderd hebben, 
        besproken
-       De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school
-       De notulen van de vergadering kunt u nalezen op de website van school
        Bij het laatste agendapunt staat vermeld wanneer de volgende vergadering zal 
        plaatsvinden
-       De jaarvergadering vindt plaats tijdens de algemene informatieavond van school
 
 
Contributie
 

Het lidmaatschap is niet verplicht. De bijdrage voor het komend schooljaar is
€ 15,- per kind. Kinderen die vanaf 1 januari van het lopende schooljaar instromen, betalen €7,50.
Deze 2e groep neemt geen deel aan verschillende activiteiten waardoor zij ook minder bijdrage behoeven te betalen.
Het rekeningnummer  van de OVL is NL69 BUNQ 2290389595


Indien u geen lid wenst te worden, dient u schriftelijk door te geven of uw kind deel neemt aan de activiteit(en). U krijgt dan per activiteit een opgave van de door u te betalen kosten. Deze kosten zijn hoger dan het contributiebedrag.
Deze contributie wordt gebruikt voor de organisatie van de volgende activiteiten:
-        Sint Maarten
-        De intocht van Sinterklaas
-        Kerstbijeenkomst
-        Carnavalsmiddag
-        Paaslunch
-        Financiële ondersteuning schoolreis
-        Eindejaarsdiner voor de leerlingen van groep 8
 
Buiten de contributie kan het team u nog vragen om een bijdrage voor:

-        De survival en evt. overnachting van groep 8
 
Betaling contributie


U krijgt een verzoek tot betaling per email aangeboden, een aantal weken na het begin van het schooljaar.

Schoolreis
 
In overleg met de directie en de leden van de OVL neemt de OVL de taak op zich de gelden voor de schoolreis te innen.
De bijdrage voor de schoolreis bedraagt € 15.00 per kind. De eindverantwoording voor deze gelden rust bij de directie van onze school.


Totale inkomsten
 

-        Contributie
-        Sinterklaascollecte
-        Opbrengst van de kledinginzameling (ReShare)

 

Mocht u meer informatie willen over de OVL of heeft u op-aanmerkingen, neem gerust contact op met een van onze leden.